Allmänna villkor
och kundinformation

I. Allmänna bestämmelser och villkor

§ 1 Grundläggande bestämmelser

(1) Följande villkor gäller för avtal som du ingår med oss som leverantör (Interquell GmbH). Om inget annat avtalats motsätter vi oss att egna villkor som du använder inkluderas.

(2) En konsument i den mening som avses i följande bestämmelser är varje fysisk person som ingår en juridisk transaktion för ändamål som övervägande varken kan hänföras till hans kommersiella eller till hans oberoende yrkesverksamhet. En entreprenör är en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med rättskapacitet som, när han eller hon ingår en juridisk transaktion, agerar i utövandet av sin oberoende yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet.

§ 2 Upprättande av avtalet

(1) Föremålet för avtalet är försäljning av varor.

(2) Genom att placera respektive produkt på vår webbplats lämnar vi ett bindande erbjudande till dig att ingå ett avtal via online-korgsystemet enligt de villkor som anges i artikelbeskrivningen.

(3) Kontraktet ingås via online-korgsystemet enligt följande:

De varor som är avsedda att köpas placeras i "kundvagnen". Du kan när som helst öppna "kundvagnen" via motsvarande knapp i navigeringsfältet och göra ändringar där. När du har öppnat sidan "Checkout" och angett dina personuppgifter samt betalnings- och leveransvillkoren visas orderuppgifterna slutligen som en orderöversikt.

Om du använder ett direktbetalningssystem (t.ex. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung) som betalningsmetod kommer du antingen att omdirigeras till orderöversiktssidan i vår onlinebutik eller till webbplatsen för leverantören av direktbetalningssystemet. Om du omdirigeras till respektive snabbbetalningssystem, gör motsvarande val eller ange dina uppgifter där. Slutligen kommer orderuppgifterna att visas som en orderöversikt på webbplatsen för leverantören av snabbbetalningssystemet eller efter att du har omdirigerats tillbaka till vår onlinebutik.

Innan du skickar beställningen har du möjlighet att kontrollera uppgifterna i orderöversikten igen, ändra dem (även via webbläsarens "tillbaka"-funktion) eller avbryta beställningen. Genom att skicka beställningen via motsvarande knapp ("beställning föremål för betalning" eller liknande beteckning) förklarar du det juridiskt bindande godkännandet av erbjudandet, varigenom avtalet ingås.

(4) Dina förfrågningar om utarbetande av ett erbjudande är inte bindande för dig. Vi skickar ett bindande erbjudande till dig i textform (t.ex. via e-post), som du kan acceptera inom 5 dagar (såvida inte en annan period anges i respektive erbjudande).

(5) Behandlingen av beställningen och överföringen av all information som krävs i samband med ingåendet av avtalet är delvis automatiserad via e-post. Du måste därför se till att den e-postadress du har angett till oss är korrekt, att mottagandet av e-postmeddelandena är tekniskt säkerställt och, i synnerhet, att det inte förhindras av SPAM-filter.

§ 3 Retentionsrätt, äganderättsförbehåll

(1) Du kan endast utöva en retentionsrätt i den mån den avser fordringar från samma avtalsförhållande.

(2) Varorna förblir vår egendom tills köpeskillingen har betalats i sin helhet.

(3) Om du är företagare gäller dessutom följande:

a) Vi behåller äganderätten till varorna tills alla fordringar som härrör från den aktuella affärsrelationen har reglerats i sin helhet. Före överlåtelsen av äganderätten till de varor som omfattas av äganderättsförbehållet är en pantsättning eller överlåtelse av äganderätten som säkerhet inte tillåten.

b) Du får sälja varorna vidare inom ramen för den normala affärsverksamheten. I detta fall överlåter ni redan nu till oss alla fordringar på fakturabeloppet som ni har på grund av återförsäljningen; vi accepterar överlåtelsen. Du är vidare behörig att inkassera fordran. Om du inte uppfyller dina betalningsskyldigheter förbehåller vi oss dock rätten att själva driva in fordran.

c) Om förbehållsvarorna kombineras och blandas, förvärvar vi delägarskap i den nya varan i förhållande till fakturavärdet för förbehållsvarorna till de andra bearbetade varorna vid tidpunkten för bearbetningen.

d) Vi åtar oss att på er begäran frigöra de säkerheter som vi har rätt till, såvida det realiserbara värdet av våra säkerheter överstiger den fordran som ska säkras med mer än 10 %. Urvalet av de säkerheter som skall frisläppas åligger oss.

§ 4 Garanti

(1) De lagstadgade rättigheterna till ansvar för defekter gäller.

(2) Som konsument uppmanas du att omedelbart efter leverans kontrollera om varan är komplett, har uppenbara brister och transportskador samt att så snart som möjligt meddela oss och transportören om eventuella klagomål. Om du underlåter att göra detta ska detta inte ha någon inverkan på dina lagstadgade garantianspråk.

(3) I den mån en egenskap hos varan avviker från de objektiva kraven, ska avvikelsen endast anses vara överenskommen om du informerades om detta av oss innan du lämnade in avtalsdeklarationen och avvikelsen uttryckligen och separat avtalades mellan avtalsparterna.

(4) Om du är företagare gäller följande som avvikelse från ovanstående garantibestämmelser:

a) Endast våra egna specifikationer och tillverkarens produktbeskrivning ska anses vara överenskomna som varans kvalitet, men inte annan reklam, offentliga kampanjer och uttalanden från tillverkaren.

b) I händelse av defekter ska vi, efter eget gottfinnande, lämna garanti genom avhjälpande av defekten eller efterföljande leverans. Om avhjälpandet av fel misslyckas kan du, efter eget gottfinnande, kräva en prisreduktion eller häva avtalet. Avhjälpande av fel ska anses ha misslyckats efter ett andra misslyckat försök, såvida inte varans eller felets art eller andra omständigheter visar något annat. I händelse av avhjälpande ska vi inte behöva bära de ökade kostnaderna för att transportera varorna till en annan plats än platsen för utförandet, förutsatt att transporten inte motsvarar den avsedda användningen av varorna.

c) Garantiperioden är ett år från leverans av varorna. Förkortningen av perioden gäller inte

  • för skador som orsakats av oss och som är hänförliga till skada på liv, lem eller hälsa och i fall av annan skada som orsakats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet;
  • i den mån vi svikligen har dolt felet eller har åtagit oss en garanti för varans kvalitet;
  • i fråga om föremål som har använts för en byggnad i enlighet med deras sedvanliga användning och har orsakat dess defekt;
  • när det gäller lagstadgade rättigheter till regress som du har mot oss i samband med rättigheter som härrör från defekter.

§ 5 Val av lag, plats för fullgörande, plats för jurisdiktion

(1) Tysk lag skall tillämpas. För konsumenter gäller detta lagval endast i den mån det skydd som ges av tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort inte återkallas som en följd av detta (förmånlighetsprincipen).

(2) Om du inte är en konsument utan en näringsidkare, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig specialfond, är vårt säte platsen för utförandet av alla tjänster som härrör från affärsförbindelserna med oss och platsen för vår jurisdiktion. Detsamma gäller om du inte har en allmän domstolsort i Tyskland eller EU eller om din hemvist eller vanliga vistelseort är okänd vid den tidpunkt då talan väcks. Rätten att också väcka talan vid domstolen vid en annan lagstadgad jurisdiktion påverkas inte av detta.

(3) Bestämmelserna i FN:s konvention om internationella köp av varor ska uttryckligen inte gälla.

II. Kundinformation

1. Säljarens identitet

Interquell GmbH
Südliche Hauptstraße 38
86517 Wehringen
Deutschland

Telefon: 0823496220
E-Mail: service@happydog.de

Alternativ tvistlösning:

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning utanför domstol online (ODR-plattform), tillgänglig på https://ec.europa.eu/odr.

Vi är inte villiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför skiljenämnder för konsumenttvister.

2. Information om ingående av avtal

De tekniska stegen för ingående av avtalet, ingåendet av själva avtalet och möjligheterna till korrigering utförs i enlighet med bestämmelserna "Ingående av avtalet" i våra allmänna villkor (del I.).

3. Avtalsspråk, lagring av avtalstext

3.1 Avtalsspråket är tyska.

3.2 Den fullständiga avtalstexten kommer inte att lagras av oss. Innan beställningen skickas via online-korgsystemet kan avtalsuppgifterna skrivas ut eller sparas elektroniskt med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion. När vi har mottagit beställningen kommer beställningsuppgifterna, den lagstadgade informationen för distansavtal och de allmänna affärsvillkoren att skickas till dig igen via e-post.

3.3 Vid offertförfrågningar utanför online-korgsystemet får du alla avtalsuppgifter som en del av ett bindande erbjudande i textform, t.ex. via e-post, som du kan skriva ut eller spara elektroniskt.

4. Uppförandekoder

4.1 Vi har underkastat oss kvalitetskriterierna från Trusted Shops GmbH, tillgängliga på: http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf.

5. Väsentliga egenskaper hos varorna eller tjänsterna

De väsentliga egenskaperna hos varorna och/eller tjänsterna framgår av respektive erbjudande.

6. Priser och betalningsmodaliteter

6.1 De priser som anges i respektive erbjudande samt fraktkostnaderna utgör totalpriser. De inkluderar alla priskomponenter inklusive alla tillämpliga skatter.

6.2 De uppkomna fraktkostnaderna ingår inte i inköpspriset. De kan hämtas via en motsvarande knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande, visas separat under beställningsprocessen och ska bäras ytterligare av dig, såvida inte gratis leverans har utlovats.

6.3 Eventuella kostnader för överföring av pengar (kreditinstitutens överförings- eller växelkursavgifter) ska bäras av dig i de fall då leveransen sker till en EU-medlemsstat men betalningen initierades utanför Europeiska unionen.

6.4 De betalningsmetoder som är tillgängliga för dig visas under en motsvarande knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande.

6.5 Om inte annat anges för de enskilda betalningsmetoderna förfaller betalningskraven som härrör från det ingångna avtalet till betalning omedelbart.

7. Leveransvillkor

7.1 Leveransvillkor, leveransdatum och eventuella befintliga leveransbegränsningar finns under en motsvarande knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande.

7.2 Om du är konsument regleras det i lag att risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av den sålda artikeln under transporten endast övergår till dig vid överlämnandet av varorna, oavsett om transporten är försäkrad eller oförsäkrad. Detta gäller inte om du självständigt har gett ett transportföretag som inte namnges av entreprenören eller en person som på annat sätt utsetts för att utföra transporten.

Om du är företagare sker leverans och transport på din risk.

8. Lagstadgat ansvar för fel

Ansvar för defekter regleras av bestämmelsen "Garanti" i våra Allmänna villkor (Del I).

senaste uppdatering: 28.05.2022